Leichte SpracheDeutschEnglishFrançaisTürkçeShqiptarArabischKurdî

Şêwirdariya bi mail`ê

Hûn bixêr hatin beşa şêwiredariya/alîkariya bi riya Emailê. Li vir tu dikarî pirsan bikî an jî pirsyarnaman qeyd bikî, ango hilînî. Di beşa „Bersivê bixwîne“ (Antwort lesen) tu dikarî hemû pirsên hatine kirin bibînî û herwiha bersivên berpirsiyaran jî bixwînî. Ji kerema xwe agahdar be, ji bo ku şêwirdarî ango agahiyên bên dayîn veşartî bimînin, pêwiste tu ji bo xwe „Navekî“ hilbijêrî (Benutzername) û gotineke sirrî (Paswort) deynî.